سفارش تبلیغ
صبا
 نوحه درباره امام حسین از نزار القطاری - تخریب

نوحه درباره امام حسین از نزار القطاری

دوشنبه 86 بهمن 15 ساعت 8:24 عصر

ای ز صولت لا فتی الا علی در شأن تو              می برد شمر از سرت معجر، فکیف تصبحون؟
آل بو سفیان به عزت، فی بیوت آمنین              آل ما دور از وطن، یا لیت قومی یعلمون
انعم الله علینا برسول مدنی                                هو جدی، و ابی و واسط الکون علی
خیرة الله من الخلق أبی                                    بعد جدی، فأنا ابن الخیرتین
فضة قد خلصت من ذهب                               فأنا الفضه و ابن الذهبین
ذهب ٌمن ذهب ٍفی ذهب                                ٍو لجینٌ فی لجین ٍفی لجین ٍ
أنا مظلوم حسین                           لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟                       لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟
لیس والله سوانا خلف بعد النبی                       فرض الله علی طاعتنا کل عباد
أنا مظلوم حسین                                            أنا محروم حسین
عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر             چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر
                                       و ستجزون من الله اذا قام قیامة      
أنا مظلوم حسین                                          أنا محروم حسین

جبا وا عجبا امت کفار که یک سر            چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر
همه در ریختن خون من آن بی کس و یاور شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر
و ستجزون من الله اذا قام قیامة                       لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟
لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟                     لیس والله سوأنا خلف بعد النبی
                                      فرض الله علی طاعتنا کل عباد                                  
أنا مظلوم حسین                                          أنا محروم حسین

من له جد کجدی فی الوری                        او کشیخی؟ فأنا ابن العلمین
فاطم الزهرا امی، و ابی                                 قاصم الکفر ببدر و حنین
عبدالله غلاما یافعا                                        و قریش یعبدون الوثنین
یعبدون اللات و العزی معا                           و علی کان صلی القبلتین
فأبی شمس، امی قمر                                  فأنا الکوکب و ابن القمرین
أنا مظلوم حسین                                            أنا محروم حسین

چیست تقصیر من ای قوم که امروز جهانی     شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی؟
در شما نیست ز اسلام نه نامی و نشانی           أنا عطشان و قد احرق نطقی و لسانی
                                  أنا ظمئان و قد احرق قلبی و فوادی                        
أنا مظلوم حسین                                          أنا محروم حسین

زیر خنجر شه لب تشنه حسین گفت:
تو ای شمر ستمکار                 تو ای ملحد مکار                 تو ای کافر غدار
اگر من نشناسی، بگویم بشناسی:
حسینم و ضیاء القمرینم، قتیل الودجینم امام الحرمینم أنا الفضه وابن الذهبینم
أنا مظلوم حسین                                       أنا محروم حسین    

منم شهپر جبریل منم آیه ی تقدیر (یا تطهیر)   منم نخله خوبان منم زاده زهرا
منم عرش و منم فرش                منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم
أنا مظلوم حسین                             أنا محروم حسین

   سید محمد رضا واعظ موسوی


نوشته شده توسط : تخریبچی

نظرات ديگران [ نظر]


:لیست کامل یاداشت ها  :